Historie

     Myšlenka založit ve Zborovicích hasičský sbor vznikla již před rokem 1897, ale nebyla uznána za potřebnou takovou částí obyvatel, aby se mohlo přistoupit k jeho uskutečnění. Celá věc dozrála počátkem roku 1897, kdy byl zvolen prozatímní výbor v čele s Františkem Drlíkem, tehdejším starostou obce a učitelem Františkem Urbáškem. Tento výbor vypracoval stanovy, po jejichž schválení se sešla zakládající valná hromada, která se konala 6.března 1897, na níž se přihlásilo 39 činných a 27 přispívajících členů. Náčelníkem byl zvolen František Urbášek, starostou František Drlík, jednatelem František Šamánek a pokladníkem Jan Derka. Po této valné hromadě se všichni činní členové scházeli každý týden. V roce 1897 byla zakoupena z obecních prostředků ruční stříkačka od firmy Smékal v Čechách u Prostějova. Byla majetkem obce a zboru se pouze půjčovala. Již 27.června se sbor zúčastnil hašení požáru panské cihelny ve Zborovicích. Ještě v témže roce se sbor zúčastnil zásahu v Nětčicích, Honěnicích a Vlčích Dolech.

     V roce 1898 bylo přikročeno ke stavbě hasičské zbrojnice na místě staré váhy. Pracovalo se bez kapitálu a jakékoliv podpory, ale zato s velkým nadšením všech členů sboru byla stavba dokončena během měsíce října. Koncem listopadu bylo postaveno leziště které sloužilo až do roku 1911. Dluh který byl splácen až do roku 1914, jednak z výtěžku hasičských podniků, jednak z obecní pokladny. V následujících letech až do období první světové války, vstupuje Zborovický hasičský sbor do období, kdy jeho vedení nehledí jen k odbornému výcviku, ale také ke vzdělání svých členů. Pracuje společně se zábavným odborem Sokola a pod odborným vedením Bedřicha Šamánka pořádá divadelní představení ve prospěch sboru. Poměry ve sboru se po stránce organizační finanční, ale i vzdělávací stále zlepšují. V roce 1915 zemřel zakladatel sboru František Urbášek. Ve válečných dobách stáli v čele sboru Alois Kucián, Josef Adamiček jako starostové, Julius Kuba jako jednatel Antonín Harásek jako náčelník. Hasičský sbor jako ostatní místní spolky přestál úspěšně různé vlivy, jak politické, náboženské i kulturní. Sbor prošel i obdobím velkého nezájmu o jeho činnost a to v letech 1926 – 1929. V roce 1934 byla zakoupena motorová stříkačka za 28.000 Kč. od firmy Chotěboř na níž přispěla obec a majitel velkostatku dr. Friess. U přiležitosti okreskového cvičení v roce 1935 bylo slavností předání nové motorové stříkačky sboru starostou obce Josefem Švrčinou. S bor v této době přistoupil též k svépomocnému podniku hasičskému, takzvané pohřební pokladně hasičské, která sloužila při úmrtí člena v župěpro podporu pozůstalé rodiny. Při této události se složily všichni členové župy po jedné koruně , při počtu asi tisíc členů obdržela pozůstala rodina 1000 Kč.

     Za okupace je v čele sboru František Slovák a František Šamánek. Činnost sboru ochabla , nastal velký nedostatek činných členů. Z nařízení úřadů bylo ustanoveno i družstvo žen pod vedením Libuše Kyjovské. Ke konci války bylo zakoupeno starší auto pro dopravu stříkačky a mužstva. Po šesti letech jsme se dočkali svobody a, sbor začíná pracovat s novou chutí a elánem. Starostou se stává František Šamánek, který tuto funkci vykonával až do roku 1971, velitelem byl zvolen František Tomeček, který svou funkci vykonával až do své smrti do roku 1968. V roce 1950 vyšel zákon, který ukládá péčí o požární ochranu přímo Obecnímu úřadu. V roce 1951 byla provedena reorganizace požární ochrany. Sbor teď nemá tolik starostí o výstroj, tyto jsou obstarány ze státních prostředků. V roce 1954 je sbor přejmenován na československý svaz požární ochrany. V témže roce byly provedena adaptace hasičské zbrojnice. Ve spolupráci s ředitelstvím místní základní školy je utvořeno mužstvo mládeže, které se zapojilo do preventivní ochrany. Tak začali žňové hlídky mládeže. Jejichž zásluhou byl například včas lokalizován požár obilí na železniční trati Zborovice – Zdounky. Za tento čin byly mladí hasiči vyznamenáni. Jako jeden z prvních sborů v okrese vytvořil náš sbor v roce 1956 domovní protipožární hlídky. V roce 1963 zemřel poslední zakládající člen sboru Antonín Palich.

     V roce 1963 dostal náš sbor přidělené motorové vozidlo T 805 s novou motorovou stříkačkou HB16. V roce 1966 započala výstavba nové budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Naši členové zde odpracovali mnoho brigádnických hodin. Při příležitosti 75. výročí založení sboru předal Obecní úřad našemu sboru tuto novou zbrojnici do užívání. Po předání do užívání byla všechna výstroj a výzbroj přestěhována a stará budova byla zbourána. Okolí bylo upraveno na malý parčík. V roce 1990 byl na Mimořádném sjezdu přejmenován Československý svaz požární ochrany na nástupnickou organizaci Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska. V roce 1998 v důsledků rozdělení Pilanského závodu na více závodů, zanikl Sbor dobrovolných hasičů Pilana. Byl to důsledek neschopnosti a nezájmu o tuto činnost hasičského sboru nových majitelů těchto závodů. Po dohodě s funkcionáři a členy sboru byla část výzbroje a výstroje převedena do našeho hasičského sboru. Tímto bylo i na  osobním zvážením každého člena k přechodu do našeho sboru.

     V roce 2000 se konal řádný sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Žďáru nad Sázavou. Sjezd přijal mimo jiné i několik změn ve Stanovách SHČMS. Ke změnám došlo i v odlišení druhu členství ve sdružení. Řádnými členy jsou hasiči a mladí hasiči od 6 do 18 let, přičemž mladí hasiči po dovršení věku 15 let již mohou volit. Mimořádné členství se dělí do kategorie kolektivní, podporující a čestné. Změna nastala v zániku členství i nezaplacením členských příspěvků.

     V rámci plošného pokrytí okresu je naše jednotka zařazena do 3.stupně zásahu. V případě požáru nebo jiného zásahu vyjíždí naše jednotka na rozkaz Hasičského záchranného sboru na místo zásahu. V nynější době disponujeme s požární technikou AVIA A30, Škoda 706 CAS 25 RTHP. V roce 2005 se nám podařilo sehnat peníze na opravu CAS 25. Technickou opravu provedla firma p. Soukupa v Plzni, finanční podporu jsme získali dotací Krajského Hasičského záchranného sboru ve Zlíně a také od Obecního úřadu Zborovice. S takto opravenou cisternou budeme nadále schopni pokrýt nám určené zásahové akce.

   Soutěžní družstvo mužů se pravidelně zúčastňuje soutěží v požárním sportu organizovaných Okresní sdružením. Dále se zúčastňujeme různých memoriálů a akcí pořádaných okolními sbory. V roce 1993 jsme znovu obnovily činnost družstva starých pánů, kteří se tímto udržují v kondici pro případ pomoci při větších zásazích. V roce 2007 jsme založili také soutěžní družstvo žen.           

     Nezapomínáme také na výchovu našich nástupců, kteří budou pokračovat v další úspěšné činnosti našeho sboru. Ve spolupráci s ředitelstvím mateřské a základní školy se nám podařilo přesvědčit žáky této školy ke vstupu do našich řad.

 

                           

    

          Stará zbrojnice zbouraná v r.1966              Nová budova Obecního úřadu a zbrojnice

 

                          

    

           Hasičský výlet v Nětčicích 1948                        Cvičení sboru ve Zborovicích 1965

Aktuality:

 

 

Více informací v záložce aktuality !!!